Polityka prywatności

Zakres

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób wydarzenie TEDxWarsawWomen edycja 2022, organizowana przez firmę AURUM, NIP 1182213089, zbiera, wykorzystuje, konsultuje bądź w inny sposób przetwarza dane osobowe konkretnej osoby fizycznej w kontekście korzystania z witryny www.tedxwarsawwomen.com newslettera, odpowiedzi na zapytania z formularza (zwanych dalej „Usługą”). Polityka prywatności zawiera opis praw do ochrony danych, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych wykonywanych operacji przetwarzania, przy czym wówczas może nie być możliwe korzystanie z Usługi. Wyrażenia „my” odnosi się do firmy AURUM, NIP 1182213089 wpisanej do CEiDG, email: rodo@tedxwarsawwomen.com

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w charakterze Administratora danych.

Dla potrzeb niniejszej Polityki, wyrażenie „Przepisy o ochronie danych” oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”), jak również przepisy i/lub uregulowania wdrażające RODO lub wydane na podstawie RODO, przepisy o ochronie prywatności i łączności elektronicznej, bądź przepisy, które zmieniają, zastępują, zostają ponownie wydane lub konsolidują dowolne ww. przepisy, a także wszelkie obowiązujące przepisy prawa krajowego o przetwarzaniu danych osobowych i prywatności.

Dla potrzeb niniejszej Polityki, wyrażenia „Administrator”, „Podmiot przetwarzający”, „Osoba trzecia”, „Organ nadzorczy”, „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „osoba, której dane dotyczą” mają znaczenie określone w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych:

 1. Administrator: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) może zostać wyznaczony Administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. Podmiot przetwarzający: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
 3. Organ nadzorczy: ma znaczenie określone w RODO, tzn. „niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51”;
 4. Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna jest to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 6. Osoba, której dane dotyczą: oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane;
 7. Umowa o przetwarzaniu danych: oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym dane zgodnie z art. 28 RODO;
 8. Podwykonawca przetwarzania danych: oznacza Podmiot przetwarzający zaangażowany przez Podmiot przetwarzający w celu wykonywania określonych operacji przetwarzania w imieniu Administratora;
 9. Strona Trzecia osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, Podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub Podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 10. EOG: oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

Gromadzimy informacje od i na Państwa tema, takie jak:

 1. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.informacje, które Państwo przekazują lub publikują;
 2. jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, jest możliwe zbieranie informacji o używanej przez Państwa przeglądarce. Możemy sprawdzić, z jakiego miejsca Państwo pochodzą lub jaką stronę Państwo odwiedzają, kiedy wychodzą z naszej strony. Możemy zbierać dokładne informacje o położeniu użytkownika w czasie rzeczywistym za pomocą GPS, wież telefonii komórkowej, sygnałów Wi-Fi i/lub technologii beacon (w tym iBeacon firmy Apple) i/lub przyszłych technologii. Możemy sprawdzać, jak często aplikacja jest używana i skąd została pobrana. Informacje te gromadzimy za pomocą opisanych poniżej narzędzi śledzenia, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. 

Gromadzimy informacje na różne sposoby:

 1. w przypadku kontaktu z nami, jeśli Państwo kontaktujecie się z nami;
 2. tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, korzystamy z narzędzi śledzenia, takich jak pliki cookie przeglądarki i sygnalizatory web beacon, w celu zbierania informacji od użytkownika. Podczas korzystania z naszej strony internetowej gromadzimy informacje o użytkownikach;
 3. możemy zlecić osobom trzecim zbieranie danych osobowych;
 4. uzyskujemy od osób trzecich. Możemy uzyskać informacje od osób działających w Państwa imieniu, od platform mediów społecznościowych oraz dostawców usług reklamowych i analitycznych;
 5. możemy połączyć informacje zebrane w trybie offline z informacjami zebranymi w trybie online, w zakresie objętym celem transakcji lub zgodą użytkownika. Możemy również łączyć informacje uzyskane od osób trzecich z informacjami, które już posiadamy.

Używamy informacji ujawnionych i opisanych w niniejszym dokumencie, pod warunkiem uzyskania zgody wymaganej przez obowiązujące prawo lub na podstawie obowiązującego prawa bez zgody:

 1. wykorzystujemy informacje, aby odpowiadać na Państwa wnioski lub pytania, w tym wykorzystamy Państwa dane w celu świadczenia żądanych przez Państwa usług lub sprzedaży towarów oraz w celu wysyłania Państwu wiadomości e-mail lub w celu poproszenia Państwa o wzięcie udziału w ankiecie. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe do personalizacji Państwa doświadczeń związanych z TEDxWarsawWomen. 
 2. wykorzystujemy informacje do ulepszania naszej strony internetowej i usług. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy łączyć informacje uzyskane od użytkownika z informacjami o użytkowniku uzyskanymi od osób trzecich;
 3. wykorzystujemy informacje do administrowania naszymi stronami i do wewnętrznych działań. Możemy gromadzić lub anonimizować informacje o użytkowniku do celów analitycznych, badawczych lub innych celów biznesowych;
 4. wykorzystujemy informacje w celach zachowania bezpieczeństwa. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do ochrony marki TEDxWarsawWomen, naszej strony internetowej (naszych usług);
 5. wykorzystujemy informacje do komunikowania się z Państwem na temat Państwa relacji. Możemy skontaktować się z Państwem w sprawie niniejszej Polityki Prywatności lub innych naszych zasad i warunków korzystania z witryny;
 6. używamy informacji ujawnionych lub dozwolonych przez prawo.

Dzielimy się tymi informacjami z osobami trzecimi:

 1. będziemy dzielić się informacjami o użytkowniku z podmiotami przetwarzającymi dane, które świadczą usługi w naszym imieniu. Na przykład, dzielimy się informacjami z dostawcami, którzy wysyłają do nas e-maile i inne formy komunikacji. Dzielimy się również informacjami z firmami, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony, 
 2. będziemy dzielić się informacjami, jeśli uważamy, że musimy postępować zgodnie z prawem lub chronić siebie lub inne osoby. Na przykład, będziemy dzielić się informacjami w celu udzielenia odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe, lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. możemy udostępniać informacje następcy całej lub części naszej działalności. Na przykład, jeśli część naszej działalności lub aktywów zostanie przekazana następcy licencji TEDxWarsawWomen, możemy ujawnić informacje o użytkowniku w ramach takiego przekazania. 

Czy Państwa dane osobowe wykorzystywane są dla celów marketingu bezpośredniego?

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, możemy kontaktować się z Państwem w sprawie informacji nt. naszej usługi. Jeżeli nie życzą  sobie Państwo  otrzymywania takich przekazów, prosimy o poinformowanie nas e-mailem: rodo@tedxwarsawwomen.com. Prenumeratę naszych e-mali marketingowych można także odwołać poprzez zaznaczenie linku odwołania prenumeraty w przesyłanych e-mailach.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Będziemy przechowywali dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny dla zrealizowania celów określonych w niniejszym dokumencie, chyba, że przepisy prawa nakładają wymóg przechowywania danych przez dłuższy okres.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza EOG?

W ramach świadczenia Usługi oraz dla celów wskazanych w niniejszej Polityce, dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Czy niniejsza Polityka ma zastosowanie względem witryn internetowych należących do stron trzecich?

Jeżeli klikną Państwo w link witryny internetowej należącej do stron trzecich, zostaniecie przekierowani na stronę, nad którą nie sprawujemy kontroli. Niniejsza Polityka jest skuteczna wyłącznie w zakresie Usług, a nie wobec witryn stron trzecich, w związku z czym wchodzicie w zakres stosowania warunków korzystania, prywatności i innych polityk związanych z witryną strony trzeciej. Należy starannie zapoznać się z polityką prywatności innych witryn. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje lub treści zamieszczone na witrynach stron trzecich.

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wdrażane są w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w tym:

 • – dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
 • – zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie;
 • – zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do systemu służącego do przetwarzania danych;
 • – zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika;

Jeżeli informacje osobowe zostaną naruszone wskutek naruszenia bezpieczeństwa i jest prawdopodobne, że spowoduje ono ryzyko naruszenia praw lub wolności, dokonamy stosownych zawiadomień wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych.

Kto i jak  przetwarza Państwa dane osobowe?

W celu umożliwienia nam wyświadczenia Państwu Usług opieramy się na następujących podmiotach przetwarzających dane osobowe:

1. w celu działań informacyjnych przekazywane są imię, nazwisko, adres e-mail, numer komórkowy uzyskane bezpośrednio od klienta a podstawą jest zgoda osób lub prawnie uzasadnione interesy do dostawcy usług informatycznych;

2. w celu zarządzania platformami społecznościowym: codzienne czynności (publikowanie), zarządzanie interakcją i odpowiadanie na zapytania, wdrażania kampanii reklamowych za pomocą platform społecznościowych przekazywane są imię i nazwisko, adres email, numer telefonu uzyskane bezpośrednio, w tym na podstawie zgody opt-in uzyskana w trakcie korespondencji do dostawcy usług informatycznych;

Okresowo zmieniamy dostawców usług, z którymi współpracujemy, w celu doskonalenia naszych Usług.

Jakie mają Państwo prawa?

Po przekazaniu danych osobowych, przepisy o ochronie danych osobowych przyznają szereg praw, z których mogą Państwo, co do zasady korzystać bezpłatnie, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa.

Przysługujące prawa:

 • – Prawo do cofnięcia zgody: można to uczynić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na adres e-mail: rodo@tedxwarsawwomen.com;
 • – Prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich przeglądania i sprostowania;
 • – Prawo do usunięcia danych;
 • – Prawo do wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania;
 • – Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zmiany w treści niniejszej Polityki:

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Zwrócimy Państwa uwagę na powyższe zmiany, jeżeli wskazują one na zasadniczą zmianę w zakresie przetwarzania albo będą one miały znaczenie dla przetwarzania, bądź będą miały znaczenie i oddziaływają na Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych.