Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowej ww.tedxwarsawwomen.com (dalej: „Strona internetowa”) oraz udziałem w wydarzeniach organizowanych przez Administratora.   

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Turek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „AURUM Aleksandra Turek” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Żeromskiego 34d, 05-850 Ożarów Mazowiecki), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadająca NIP: 1182213089, numer REGON: 386963653 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres rodo@tedxwarsawwomen.com.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Strony internetowej oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Organizacja wydarzenia (w formie stacjonarnej lub online) oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału

1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

3)      wizerunek

4)      opcjonalnie – inne dane kontaktowe

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa zapytań składanych przez formularz kontaktowy lub pocztą elektroniczną

1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

1)      inne dane zawarte w wiadomości do Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Prowadzenie profili Administratora w serwisach Facebook, Instagram, LinkdedIn i YouTube (dalej łącznie: „Serwisy”)

1)      nazwa Twojego profilu

2)      dane, które umieściłeś/-aś na swoim profilu jako „publiczne”

3)      Twój wizerunek (jeżeli jest on widoczny na zdjęciach dostępnych na Twoim profilu jako „publiczne”)

4)      dane osobowe umieszczone przez Ciebie w komentarzach pod treściami opublikowanymi na profilu Administratora  lub przesłane w wiadomości prywatnej na profil Administratora

5)      dane statystyczne i reklamowe gromadzone przez serwis społecznościowy

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia profili w Serwisach)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora w danym Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratora).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator informuje, że w zakresie danych statystycznych i reklamowych, współadministratorem danych osobowych jest podmiot odpowiedzialny za prowadzenie danego Serwisu, czyli:

1.       Meta Platforms Ireland Limited – w zakresie Serwisów Facebook i Instagram;

2.       LinkedIn Ireland Unlimited Company  – w zakresie Serwisu LinkedIn;

3.       Google LLC – w zakresie Serwisu YouTube.

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Administratorem a ww. podmiotami oraz przetwarzania danych osobowych przez ww. podmioty znajdują się w politykach prywatności oraz pozostałych dokumentach opublikowanych w Serwisach.

Wszelkie pytania i roszczenia wynikające z korzystania przez Ciebie z Serwisów powinieneś kierować bezpośrednio do ww. podmiotów.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

1)      imię i nazwisko/firma

2)      adres poczty elektronicznej

3)      adres zamieszkania

4)      numer PESEL

5)      numer NIP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej.

     

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej

1)      data i godzina odwiedzin;

2)      numer IP urządzenia

3)      rodzaj systemu operacyjnego urządzenia

4)      przybliżona lokalizacja

5)      rodzaj przeglądarki internetowe

6)      czas spędzony na Stronie internetowej

7)      odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

     

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Stroną internetową

1)      adres IP

2)      data i czas serwera

3)      informacje o przeglądarce internetowej

4)      informacje o systemie operacyjnym

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nimi bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Profilowanie

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 • dostawca domeny internetowej;
 • dostawca usługi hostingu danych;
 • podwykonawcy Administratora;
 • partnerzy wydarzeń organizowanych przez Administratora;
 • firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics);
 • firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystają Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Strony internetowej, korzystanie z dostępnych na niej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  3. zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  4. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej (np. ilu użytkowników ją odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników.
  5. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:

NARZĘDZIE

DOSTAWCA

FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH

OKRES DZIAŁANIA

Niezbędne pliki cookies

Administrator

Działanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na Stronie internetowej.

Większość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres [12] miesięcy lub do momentu ich usunięcia;

Google Analytics

Google

Narzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze Strony internetowej, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla odwiedzających.

do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)

Facebook Pixel

Facebook

Narzędzie to umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności.

do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)

[25.09.2023]

[25.09.2023]

[25.09.2023]

[25.09.2023]

 

 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

 

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 25.09.2023 r.